Sommerlektyre på jobben

Da er det tydelig at sommeren er her. Ingen eksterne møter for tida og ting begynner å roe seg litt ned. Kanskje jeg da får tid til å lese litt av de forskjellige tingene som har kommet de siste månedene og som jeg ikke har hatt tid til å lese skikkelig ennå. Skumlest en del av dem, men alle fortjener en skikkelig gjennomgang.

St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Utdanning er en nøkkel til et liv som aktiv samfunnsdeltaker, til å kunne delta i arbeidslivet og mestre hverdagen. Regjeringen har som mål at alle skal ha like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål, uavhengig av sosial bakgrunn. Utdanningssystemet må derfor ha høy kvalitet og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Et godt utdanningssystem innebærer et godt barnehagetilbud til alle som ønsker det, en solid offentlig fellesskole, rett til videregående opplæring og gratis høyere utdanning av god kvalitet. 

Norge er rikt på petroleumsressurser, men det er menneskenes kunnskaper og evner som utgjør den klart største delen av nasjonalformuen, og det er investeringer i kompetanse som skal sikre Norge et høyt velferdsnivå i framtiden. God kvalitet i grunnopplæringen er både en investering i den enkeltes livsprosjekt og i vår felles framtid.

 

Høring om sentralt register i skolesektoren

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven som gjelder opprettelse av et sentralt register i skolesektoren. Registeret skal gi bedre informasjon om det som skjer i skolen. … 

Innsamling av opplysninger og behandling i et sentralt register reiser personvernspørsmål som det er viktige å ta hensyn til. Registeret foreslås derfor opprettet i pseudonymisert form – ved at fødselsnummer krypteres eller skjules på annet vis, men at registeret likevel blir individualisert slik at det er mulig å følge den enkelte elev. Man vil dermed kunne få et bedre materiale og grunnlag for forsknings- og kvalitetsarbeid, samtidig som personvernhensyn i forhold til de enkelte elever ivaretas.

Regelverket om deltakelsesplikt og datagrunnlaget som innhentes, foreslås presisert og endret noe i forhold til det som gjøres i dag. Nytt er at i forbindelse med læringsmiljø og læringsutbytte foreslås at også sensitive personopplysninger kan innhentes dersom elevene ikke reserverer seg. Dessuten foreslås at informasjon om lærerkompetanse også skal kunne innhentes.

 

Høring – Felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor

Offentlig sektor tilbyr i større og større grad tjenester til innbyggere og næringsliv elektronisk. En ny rapport foreslår etableringen av en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor for å yte bedre tjenester og utnytte offentlig sektors samlede IKT-ressurser mer effektivt. 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) nedsatte i august 2007 en arbeidsgruppe som skulle utrede et forslag til en overordnet IKT-arkitektur i offentlig sektor, det vil si prinsipper for IT-systemenes utforming, utvikling og virkemåte. Hensikten var å skaffe til veie gode forslag til hvordan offentlig sektor kan utvikle bedre elektroniske selvbetjeningsløsninger til innbyggere og næringsliv og bedre elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter. Forslagene er beskrevet i rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor.

 

Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor

Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor inneholder overordnede retningslinjer for offentlige virksomheter når det gjelder risikovurderinger og valg av sikkerhetsnivå for sikring av elektronisk kommunikasjon med hensyn på krav til autentisering (dvs. bekreftelse av identitet) og uavviselighet (dvs. knytning av identitet til et dokument, en transaksjon el.l.).

Internasjonal standardisering innen IT brukt innenfor læringsteknologi

Torleif Gravelsæter fra Institutt for informatikk ved UiO har levert Masteroppgaven ”Internasjonal standardisering innen IT brukt innenfor læringsteknologi”. I oppgaven analyseres to standarder for beskrivelse av digitale læringsressurser: LOM fra IEEE og den nye Metadata for Learning Resources under utvikling i ISO. Oppgaven diskuterer også standarder for å beskrive læringsressursers tilgjengelighet vha. metadata. 

Analysen avdekker betydelige svakheter i LOM, og at de fleste av disse er adressert i utviklingen av MLR. Torleif peker på at målet med at MLR skal være kompatibel med LOM og Dublin Core er ambisiøst, og at dette kan representere vanskeligheter med ferdigstilling av standarden.

 

Ble jo et variert sett med tema. IKT-arkitektur, identitetsforvaltning, personvern, metadata, utdanning generelt…